×

Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Adres : Örnek Mh. Oruç Resi Cd. No:13 Altındağ/ANKARA

Telefon : (0312) 596 60 00

 Faks : (0312) 596 73 19

Daire Başkanı

:

Hakan BEBEK

Telefon

:

0 (312) 596 60 00

Faks

:

0 (312) 596 73 19

E-Posta

:

hakan.bebek@sgm.gov.tr


Daire Başkanı
Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Gerekli durumlarda yurt içinde ve yurt dışında, Genel Müdürlük politikası çerçevesinde Daire Başkanlığını temsil etmek, görüş ve önerilerini bildirmek.
b) Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esasları çerçevesinde disiplin amiri sıfatı ile birim mensuplarının disiplin işlemlerini yürütmek,
c) Geçici olarak görevi başından ayrıldığı zaman veya kendisinin katılma imkanının bulunmadığı durumlarda toplantı ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekilini seçmek ve gerekli yetkileri açıklamak, mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde bağlı bulunduğu amirin onayını almak.
ç) Kendisine bağlı şubelerin hazırladıkları yıllık faaliyet programı ile bütçe tasarısı tekliflerini inceleyerek gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve bağlı bulunduğu makama sunmak.
d) Kendisine bağlı şubelerin faaliyet programına göre yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak, gerekli koordinasyon ve işbirliği sağlayarak, uymalarını izlemek.
e) Yazılı ve sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili şubelere dağıtımını yapmak ve gereken emirleri vererek, sonuçlandırılmasını sağlamak.
f) Kendisine bağlı şubeler arasında ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.
g) Şubelerce hazırlanan çalışma yöntemlerini inceleyerek, gerekli değişiklikleri yapmak ve uygulamasını sağlamak, ayrıca hizmetlerin geliştirilmesi, planlaması, koordinasyonun sağlanması için şubelerce yapılan önerileri inceleyerek bunların yürürlüğe konulması için gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak.
ğ) Şubelerden çıkacak yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak parafe veya imza etmek.
h) Şubelerde bulunan görevleri işgal edecek personelde bulunması gereken nitelikleri saptayarak mevcut personeli ile ilgili değişiklik önerileri makama teklif etmek.
ı) Tayin, terfi, nakil, mükafatlandırma, cezalandırma, izin ve işten çıkma işlemlerini inceleyerek, görüşünü bildirmek ve makama teklifte bulunmak.
i) Şubelerde bulunan personelin daha üst dereceler için yetiştirilmeleri yönünden gerekli önlemleri alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.
j) Bağlı olduğu makama birimin hizmet alanlarında danışmanlık görevini yerine getirmek.
k) Görevin yapılışında ve sonuçlandırılmasında bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer ilgili ve yetkililere sürekli olarak bilgi vermek.
l) Dairesinin görev alanına giren veya dairesini dolaylı ilgilendiren konularda kendisine bağlı alt kademeleri ve personelini görevlendirmek.
ı) Birim ile ilgili çalışma programı ve faaliyet raporu hazırlanması,
m) Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
Tel:+ 90 312 596 60 00 Faks: + 90 312 596 60 10
2013 © Tüm hakları saklıdır.
designed by Saldemsoft

Ziyaretçiler


Online Ziyaretçi : 66
Toplam Ziyaretçi : 22234969